Excel Sayfasındaki Verileri Filtreleyip Yazdırmak

Sub ExcelceFiltreleYazdir()
Dim Mahalle As Collection
Dim Aralik As Range
Dim Ara As Range
Dim bulunan As Variant

Set Sayfam = ThisWorkbook.ActiveSheet
Set Aralik = Range("A1", ActiveSheet.Range("A65530").End(3))
Set Mahalle = New Collection

On Error Resume Next
For Each Ara In Aralik.Cells
    Mahalle.Add Ara.Value
Next Ara
On Error GoTo 0

For Each bulunan In Mahalle
    ActiveSheet.Range("$A$1:$Y$10000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=bulunan
    ActiveSheet.PrintOut
Next bulunan
ActiveSheet.Range("$A$1:$Y$10000").AutoFilter Field:=2

MsgBox "Sayfalar yazıcıya gönderildi.", vbInformation, "ExcelSitesi.com"

End Sub

Ek:

  • Grupla • 10 kB • 341 kez indirildi